o fir­mie

Fir­ma „INTACTO” powsta­ła w 2003r. Jeste­śmy fir­mą zarzą­dza­ją­ca spe­cja­li­zu­ją­cą się we współ­pra­cy ze Wspól­no­ta­mi Miesz­ka­nio­wy­mi oraz admi­ni­stru­ją­cą budyn­ka­mi pry­wat­ny­ch wła­ści­cie­li i loka­la­mi użyt­ko­wy­mi. Łącz­nie admi­ni­stru­je­my 86 budyn­ka­mi na tere­nie War­sza­wa, Łódź i Kra­ków. Wła­ści­ciel fir­my, posia­da licen­cję zawo­do­wą zarząd­cy nie­ru­cho­mo­ści nr 12269 nada­ną przez Urząd Miesz­kal­nic­twa i Roz­wo­ju Mia­st. Fir­ma obję­ta obo­wiąz­ko­wym ubez­pie­cze­niem od odpo­wie­dzial­no­ści cywil­nej dla zarząd­ców nie­ru­cho­mo­ści.

Ofe­ru­je­my pełen zakres usług zarzą­dza­nia nie­ru­cho­mo­ścia­mi od obsłu­gi admi­ni­stra­cyj­no-praw­nej, poprzez zarzą­dza­nie usłu­ga­mi tech­nicz­ny­mi na potrze­by nie­ru­cho­mo­ści, pro­wa­dze­niem księ­go­wo­ści wyma­ga­nej pra­wem, aż po ści­słą współ­pra­cę z zarzą­da­mi wspól­not w celu lep­sze­go zro­zu­mie­nia pro­ble­mów jakie mają wła­ści­cie­le w swo­jej nie­ru­cho­mo­ści. Zakres czyn­no­ści jakie chcie­li­by Pań­stwo prze­ka­zać zarząd­cy nie­ru­cho­mo­ści może być dosto­so­wa­ny do jed­nost­ko­wy­ch potrzeb od tyl­ko admi­ni­stro­wa­nia nie­ru­cho­mo­ścią do peł­ne­go zarzą­dza­nia zgod­nie z art. 22 Usta­wy o wła­sno­ści loka­li.

Two­rzy­my mło­dy, dyna­micz­nym zespół nasta­wio­ny na roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów wła­ści­cie­li nie­ru­cho­mo­ści. Poma­ga­my wła­ści­cie­lom nie­ru­cho­mo­ści w podej­mo­wa­niu wła­ści­wy­ch decy­zji. Dora­dza­my jak ogra­ni­czyć kosz­ty utrzy­ma­nia nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej. Wszyst­ko po to, aby zmniej­szyć obcią­że­nie finan­so­we wła­ści­cie­li wyni­ka­ją­ce z utrzy­ma­nia swo­jej nie­ru­cho­mo­ści. Wyko­rzy­stu­je­my nowo­cze­sne i nie­za­wod­ne meto­dy uspraw­nia­ją­ce obsłu­gę nie­ru­cho­mo­ści poprzez pro­fe­sjo­nal­ne opro­gra­mo­wa­nie oraz komu­ni­ka­cję za pomo­cą pocz­ty elek­tro­nicz­nej.

Współ­pra­cu­je­my wyłącz­nie ze spraw­dzo­ny­mi fir­ma­mi obsłu­gu­ją­cy­mi nie­ru­cho­mo­ści (fir­my hydrau­licz­ne, elek­trycz­ne, ochro­niar­skie oraz sprzą­ta­ją­ce) gwa­ran­tu­ją­cy­mi wyso­ki poziom usług. Płat­no­ści są pro­wa­dzo­ne przez rachu­nek ban­ko­wy z moż­li­wo­ścią pod­pi­sy­wa­nia przez zarząd prze­le­wów elek­tro­nicz­nie i bie­żą­ce­go kon­tro­lo­wa­nia finan­sów wspól­no­ty. Gwa­ran­tu­je­my sta­ły kon­takt z zarzą­dem wspól­no­ty i obec­no­ść admi­ni­stra­to­ra w nie­ru­cho­mo­ści.

Zapra­sza­my Pań­stwa do zapo­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi w zakład­ce Ofer­ta.